Turkuenergia

Henkilöstö

Kannamme vastuuta ihmisistä

Vuonna 2022 palasimme pandemian jälkeen toimistolle, aloitimme monipaikkatyön uusissa toimitiloissa ja panostimme turvallisiin työolosuhteisiin. Energiakriisi vaikutti työhömme, mutta keskeisin tehtävämme turvata yhteiskunnallisesti kriittinen energiantuotanto ja -jakelu asiakkaillemme onnistui erinomaisesti.

Oma henkilöstö on Turku Energian liiketoiminnan kehittymiselle ja jatkuvuudelle tärkein pääoma. Lähtökohtamme on tasa-arvoa, monimuotoisuutta, turvallisuutta ja avointa keskusteluilmapiiriä tukeva työympäristö ja -yhteisö. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Haluamme, että jokainen voi kehittyä työssään ja vaikuttaa omaan työhönsä. Yhdessä toimiminen perustuu luottamukseen, hyvään vuorovaikutukseen ja johtamiseen sekä turvalliseen työympäristöön.

Tiina_Aho-netti

Seuraamme säännöllisesti henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota ja tartumme aktiivisesti kehityskohteisiin. Johtoajatuksenamme on, että jokainen turkuenergialainen on motivoitunut, viihtyy työssään ja kokee onnistumisen tunteita yhdessä toisten kanssa ja auttaa toinen toistaan onnistumaan.

henkilöstöjohtaja Tiina aho

Työhyvinvoinnin kehittämistä ohjaa työhyvinvointipolitiikkamme ja sitä tarkentava kolmevuotinen työhyvinvointiohjelma. Työhyvinvointiohjelmamme päätavoitteet liittyvät turvalliseen työympäristöön, terveyden ja työkyvyn parantamiseen sekä toimivan työyhteisön kehittämiseen.

Sairauspoissaolojen määrän tavoiteltiin jäävän työhyvinvointiohjelmassamme alle 11 päivää työntekijää kohden vuodessa. Vuonna 2022 sairauspoissaolot lisääntyivät hieman edellisvuodesta ollen 11,9 päivää/htv. Muun muassa korona lisäsi sairauspoissaolojen määrää.

Työhyvinvointiohjelmassamme työtapaturmataajuuden tavoitellaan jäävän alle 10. Työtapaturmataajuus oli vuonna 2022 9,3 nousten hieman edellisvuodesta. Olemme mukana valtakunnallisessa Nolla tapaturmaa -foorumissa, joka on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen.

Kolmas tavoite liittyy henkilöstön työtyytyväisyyden kehittymiseen. Toteutimme laajan henkilöstökyselyn loppuvuodesta 2022. Kyselyn tulokset noudattelivat edellisen, vuonna 2019 toteutetun kyselyn tuloksia pitkälti lukuun ottamatta lähiesihenkilötyön parantuneita lukuja. Esihenkilöitä valmennettiin vuonna 2022 muun muassa työkykyhaasteisiin liittyen. Henkilöstötutkimuksessa esille tulleisiin kehitystarpeisiin tartutaan aktiivisesti ja ne viedään toimenpiteiksi.

Turku Energialla on pitkiä työuria

Turku Energialla työskenteli 31.12.2022 yhteensä 327 henkilöä. Työntekijöidemme keski-ikä oli 46,6 vuotta. Uusia vakituisia työntekijöitä rekrytoitiin 24 ja määräaikaisia 15. Turkuenergialaiset viihtyvät yhtiössä hyvin, tästä kertoo työsuhteen 13,8 vuoden keskipituus, joka on tosin lyhenemässä suurten ikäluokkien eläköityessä. Tarjosimme jälleen kesätöitä opiskelijoille monipuolisissa tehtävissä sekä TET- ja harjoittelupaikkoja yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kesätyöntekijöitä rekrytoitiin vuonna 2022 25, ja osa heistä jatkoi Turku Energialla osa-aikaisina työntekijöiden opintojen ohella. Turku Energialle tehtiin myös useita korkeakoulujen opinnäytetöitä vuoden aikana.

Käynnistimme vuonna 2022 rekrytointijärjestelmän uusimisen. Järjestelmäuudistuksen tavoitteena oli muun muassa työnantajamielikuvan edistäminen sekä hakijakokemuksen parantaminen työnhakuprosessin keventymisen kautta.

Uudet toimitilat tukevat yhdessä tekemistä

Vuoden 2022 merkittävin muutos työyhteisön kannalta oli Turun toimipisteen muutto InfraCityyn,  Teknologiakiinteistöjen rakennuttamiin uusiin toimitiloihin Turun Itäharjulle.

Pandemia toi mukanaan etä- ja hybridityön, jota jatkettiin onnistuneesti osana monipaikkatyötä. Turku Energian monipaikkatyön periaatteiden mukaan töitä tehdään siellä, missä se on tarkoituksenmukaisinta. Liiketoimintayksiköillä ja tiimeillä on laaja vapaus päättää etätöiden määrästä työrooli huomioiden, sillä osa henkilökunnasta työskentelee sellaisissa tehtävissä, joissa etätyö ei ole mahdollista. Kannustamme kuitenkin tiimejä säännöllisiin kasvokkaisiin tapaamisiin, jotka ovat tärkeä osa työhyvinvointia.

Aikaisemmista toimitiloista poiketen uusi toimisto on alusta alkaen suunniteltu monipaikkatyön tekemistä varten. Uudet, modernit tilat on suunniteltu kohtaamisia varten. Tilat tukevat läpinäkyvyyttä ja ajatusten vaihtoa, mutta tarjolla on myös runsaasti vetäytymistiloja hiljaiseen työskentelyyn.

Osallistimme henkilöstöä monin työpajoin työn tekemisen mallin suunnitteluun. Valmistelevaan työryhmään osallistui kaksi edustajaa kustakin työprosessista. Suunnittelussa pyrittiin huomioimaan erilaisten käyttäjäryhmien työn vaatimukset, työprosessit ja yksityisyyden, keskittymisen ja yhteistyön tarpeet. Loppuvuodesta 2022 pidettiin koko henkilöstön keskustelutilaisuus, jossa otettiin palautteita vastaan tilojen toimivuudesta. Palautteiden perusteella tehtiin vielä hienosäätöjä toimintoihin ja monipaikkatyön pelisääntöihin.

InfraCityssä on kiinnitetty myös erityistä huomiota energiatehokkuuteen. Rakennukselle myönnettiin vuoden aikana LEED Platina -ympäristösertifikaatti. Platina on sertifiointijärjestelmän korkein taso ja se todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Tuemme henkilöstön hyvinvointia

Konsernissa panostetaan turkuenergialaisten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Henkilöstöllämme on käytössään mielen hyvinvointipalvelu Auntie, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea esimerkiksi stressiin, kadonneen motivaation löytämiseen sekä erilaisiin haastaviin elämäntilanteisiin. Cuckoo-aktiivisuussovellus puolestaan kannustaa pitämään liikunnallisia taukoja työpäivän aikana. Uusissa toimitiloissa on ergonominen kalustus ja mahdollisuus vaihdella työpistettä ja erilaisia työtuoleja päivän aikana. Osa henkilöstöstä työskentelee erilaisissa liikkuvissa tehtävissä. Heitä varten Turun uusissa toimitiloissa on hyvät sosiaalitilat.

Kannustamme henkilöstöä kestävään työmatkaliikkumiseen työnantajan tukemalla työsuhdematkalippuedulla. Vuonna 2022 lanseerasimme työsuhdepolkupyöräedun, joka otettiin ilolla vastaan. Työsuhdematkaedun lisäksi tarjoamme henkilöstölle liikunta-, kulttuuri- ja ravintoedun.

Harrastus- ja virkistystoiminta elpyi pandemian jälkeen. Järjestimme erilaista harrastustoimintaa työntekijöillemme, kuten juoksukoulun. Turku Energialla on myös säännöllisiä harrastusryhmiä, kuten salibandy-, keila- ja lentopallojoukkueet.

Koko konsernin yhteisiä tilaisuuksia olivat perinteiset joulujuhlat sekä kesäjuhlat, joista viimeksi mainittuja vietimme toimitilojen tupaantuliaisten merkeissä. Lisäksi liiketoimintayksiköt ja tiimit järjestivät omia virkistystilaisuuksiaan.

Kannustamme jatkuvaan oppimiseen

Haluamme, että henkilöstöllämme on oikeita tietoja ja taitoja työnsä tekemistä varten – nyt ja tulevaisuudessa. Kannustamme henkilöstöämme kouluttautumaan. Työhön liittyvän valmennuksen lisäksi tuemme myös omaehtoista koulutusta. Viime vuonna koulutuspäiviä oli keskimäärin kaksi henkilöä kohden. Tavoitteemme oli neljä koulutuspäivää, mutta yhä enenemissä määrin koulutukset ovat muuttuneet koko päivän koulutuksista muutaman tunnin webinaareiksi, mikä on vähentänyt koulutuspäiväkertymää.

Henkilöstön peruskoulutusjakauma

Henkilöstön sukupuolijakauma

Turku_Energia_2022-533
IMG_7057

Työtapaturmien takia menetettyjen työpäivien määrä laski merkittävästi

Turvallinen työympäristö on työyhteisömme kulmakiviä ja kehitämme sitä jatkuvasti. Huoltovarmuuskriittisenä toimijana pidämme työturvallisuutta ykkösasiana sillä ilman henkilöstöämme emme voi toteuttaa yhteiskunnallisia velvoitteitamme. Työympäristömme sisältää monia vaaroja, etenkin asennus- ja voimalaitosympäristöissä työskenteleville.  

Korostamme, että työturvallisuus on koko henkilöstön asia, ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen voi jokainen vaikuttaa. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Työturvallisuusjohtamisemme perustuu ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuustoimintastandardiin, joka auditoidaan vuosittain. ISO 45001 -standardin mukaista toimintaa edellytämme oman henkilöstön lisäksi myös urakoitsijoilta ja muilta yhteistyökumppaneitamme. 

Vuonna 2022 tapaturmataajuus nousi hieman 9,4:ään edellisvuoden 7,2:sta. Turvallisuutta arvioitaessa ei tule asettaa tapaturmataajuutta ainoaksi mittariksi, sillä siinä yksikin tapaturma nostaa taajuutta huomattavasti. Tapaturmataajuuden noususta huolimatta vakavien tapaturmien määrä ja samalla tapaturmista aiheutuneiden poissaolopäivien määrät laskivat merkittävästi. Tyypillisimpiä tapaturmia olivat jälleen liukastumiset, kaatumiset ja kompuroinnit.  

Otimme kesäkuussa käyttöömme uuden, monipuolisen mobiilikäyttöä tukevan EHQS-raportointijärjestelmän. Kannustamme henkilöstöämme työturvallisuus-, tietoturva-, työhyvinvointi- ja ympäristö- ja läheltä piti -havaintojen tekemiseen. Korostamme, että havaintojen tekeminen on tärkeää turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja palkitsemme havaintojen tekemisestä henkilökuntaa lounailla. Vuonna 2022 turkuenergialaiset tekivät 601 erilaista havaintoa järjestelmäämme. Olemme tyytyväisiä tulokseen varsinkin huomioiden alkuvuoden koronatilanteen, jolloin osa henkilöstöstä työskenteli vielä lähes kokonaan etänä. Järjestelmään voivat myös urakoitsijat tehdä havaintoja, ja urakoitsijoiden havaintojen määrän nostaminen onkin vuoden 2023 merkittävä tavoite.  

Johdon turvallisuuskävelyjä saatiin toteutettua suunnitellusti. Koronatoimenpiteet mahdollistivat kierrokset maskeja käyttäen ja aikaisempaa pienemmissä ryhmissä. Työterveyshuollon vuoden 2022 työpaikkaselvitykset siirrettiin osittain muuton ja osittain koronan takia kevättalvelle 2023. Selvityksen kohteena ovat toimistotyötä tekevät liiketoiminnot ja valvomotyö, joten siirto vuodella eteenpäin on perusteltua. 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Yhteistyö eri viranomaistehojen kanssa on ollut selkeästi tiiviimpää kuin sotaa edeltävänä aikana. Henkilöstölle tarjottiin vuoden aikana tietoa muun muassa hybridivaikuttamiseen ja tietosuoja-asioihin liittyen.  

Työtapaturmataajuus

Turvallisuushavaintojen määrä (vuodesta 2022 lähtien EHQS-dokumenttien määrä)

quote

Tapaturmataajuus nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä tunnusluku on meille ankara mittari laskentatapansa takia, ja yhdenkin tapaturman merkitys näkyy luvussa. Tapaturmataajuuden noususta huolimatta tapaturmien vakavuus ja menetettyjen työpäivien määrä laski kolmanneksella, mitä voi pitää hyvänä kehityksenä edellisiin vuosiin verrattuna.

turvallisuuspäällikkö Veli-pekka kervinen

Henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmittäin

Sairauspoissaolot (päivää/htv)

Sosiaalisen vastuun mittarit