Turkuenergia

Sidosryhmät

Kehitämme energiahyvintointia yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa

Pyrimme avoimeen, aktiiviseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Avoimen vuoropuhelun avulla varmistamme, että olemme tietoisia sidosryhmiemme toiveista ja odotuksista. Yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa olemme sekä Turku Energian että uudistuvan energia-alan lähettiläitä.

Turku Energialla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan ja turunseutulaisiin. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, toimittajat, yhteistyökumppanit, etujärjestöt ja asukasyhdistykset, viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt sekä kansalaisjärjestöt, poliittiset luottamushenkilöt, media ja muut energiayhtiöt.

Arvomme, läheisyys, ympäristöystävällisyys ja uudistuminen näkyvät kaikessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.  Vuorovaikutuksen pohjana on osaava henkilökunta, joka tunnistaa oman toimintansa vaikutukset eri sidosryhmiin.

MicrosoftTeams-image

Turku Energialla on keskeinen yhteiskunnallinen rooli, joka korostuu nyt turbulenttisessa maailmantilanteessa. Energiakriisin myötä sidosryhmiemme tiedon tarve on kasvanut ja siihen pyrimme vastaamaan aktiivisella vuoropuhelulla sidosryhmiemme kanssa sekä monikanavaisella viestinnällä. 

viestintäpäällikkö anne-mari repola-mäkinen

Mittaamme työmme onnistumista

Arvioimme ja mittaamme työmme laatua toimintamme kehittämiseksi. Työtämme ohjaavat erilaiset suunnitelmat, ohjelmat ja tutkimukset. Teemme säännöllisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys- sekä mainetutkimuksia. Seuraamme aktiivisesti alamme uutisointia, mediakeskustelua sekä somessa käytävää keskustelua.

Selvitimme jälleen vuoden 2022 lopussa sähkön ja kaukolämmön kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä Turku Energiaan EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksissa. Koko energia-alan asiakastyytyväisyys on tutkimuksen mukaan kääntynyt laskuun, erityisesti kuluttaja-asiakkaiden osalta. Syynä on osittain sähkönhintojen jyrkkä nousu vuoden 2022 aikana. Sähkön kuluttaja-asiakkaat arvostivat eniten Turku Energian imagoa, eniten kehitettävää arvioitiin olevan aloitteellisuudessa ja tarjottavissa sähkösopimuksissa koskien sähkösopimusten soveltuvuutta asiakkaille. Kaukolämmön asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin vuonna 2022 toista kertaa. Kaukolämpötoimialan asiakastyytyväisyyden keskiarvo pysytteli melko samana edellisvuoteen verrattuna. Kaukolämpöasiakkaat arvostivat eniten Turku Energian imagoa, eniten kehitettävää asiakkaat näkivät aloitteellisuudessa ja kilpailukykyisyydessä.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Teemme tiivistä yhteistyötä omistajamme Turun kaupungin kanssa. Olemme sitoutuneet kaupungin Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen. Vuonna 2022 jatkoimme päästökompensaatioita ja luonnon monimuotoisuuden suojelua Turun kaupungin kanssa yhteisessä metsityshankkeessa. Olimme mukana EU:n rahoittamissa USER-CHI- ja Response-hankkeissa, jossa rakennamme yhdessä ilmastoystävällistä ja kestävää kaupunkia kehittämällä älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja. Pidämme huolta siitä, että huoltovarmuutemme on hyvällä tasolla ja harjoittelemme erilaisia poikkeustilanteita varten itsenäisesti, sekä yhdessä eri viranomaisten ja muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten tahojen kanssa.

Osallistumme ympäristö- ja energiakysymysten ratkaisemiseen sekä energia-alan edunvalvontaan yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Olemme jäseninä ja teemme tiivistä yhteistyötä energia-alan asiantuntijaorganisaatioiden ja -yhdistysten, etujärjestöjen ja erilaisten verkostojen kanssa, kuten Energiateollisuus ry:n, Valonian, FinHCH ry:n,  Climate Leadership Coalitionin ja Turun kaupungin ilmastotyöryhmän kanssa. Viestimme yhdessä ajankohtaisista energiateemoista, energiatehokkuudesta ja vastuullisuudesta sekä edistämme yhteisiä ympäristö- ja ilmastotavoitteita.

Taidesähkökaapit ilahduttavat kaupunkikuvassa

Jatkoimme yhteistyössä asukasyhdistysten ja taiteilijoiden kanssa taidesähkökaappien maalaamista. Ensimmäiset taidesähkökaapit toteutettiin vuonna 2004 Varissuolle ja siitä lähtien kaappeja on maalattu joka kesä. Tavoitteena on piristää kaupunkikuvaa ja ehkäistä kaappien jokavuotista töhrintää. Myös kesällä 2022 valmistui seitsemän uutta taidesähkökaappia. Esimerkkejä eri alueilla toteutetuista hankkeista löytyy kuvagalleriastamme https://www.turkuenergia.fi/turku-energia/olemme-lahella-naemme-kauas/kaupunkitaide/

Monipuolista sponsorointiyhteistyötä

Teemme laaja-alaista sponsorointiyhteistyötä. Tuemme yhteiskunnallisia kohteita, kulttuuri- ja urheilutoimijoita, jotka jakavat meidän kanssamme samanlaisen arvomaailman. Pyrimme kohdistamaan tukemme niin, että se vaikuttaa mahdollisimman laajasti yhteiskuntaan. Vuonna 2022 yhteistyökumppaneitamme olivat esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Pidä Saaristo Siistinä ry, Luonnonperintösäätiö ja Yrityskylä, joka tarjoaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta.

Vastuullista viestintää

Viestinnässä tavoitteemme on aktiivinen, asiantunteva, avoin ja luotettava viestintä. Laadukkaan viestinnän avulla voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, edistää asettamiamme tavoitteita ja tuoda oikea-aikaista ja ajankohtaista tietoa asiakkaillemme sekä omasta toiminnastamme että energia-alasta. Viestimme sidosryhmillemme monikanavaisesti ja oikea-aikaisesti. Järjestämme mediatapaamisia ja kehitämme sekä ylläpidämme kriisiviestintävalmiuttamme. Vuonna 2022 järjestimme medialle ja muille sidosryhmillemme useita ajankohtaiskatsauksia, joissa kerroimme Turku Energian kuulumisia ja erityisesti koko toimialan muutoksista energiakriisin myötä.

Laadukkaan viestinnän avulla voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää tavoitteitamme.

Sidosryhmämme:

Asiakkaat

Odotuksia Turku Energialle

 • Energian toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinnoittelu
 • Energian ympäristöystävällisyys
 • Hyödyllinen ja tavoittava viestintä
 • Asiakaspalvelun saavutettavuus
 • Energiankäytön neuvonta
 • Vastuullisuus toiminnassa
 • Uudet tuotteet ja palvelut
 • Energiakumppanuus

Vastauksia odotuksiin

 • Luotettavat energiaverkostot ja kilpailukykyinen hankinta
 • Ympäristöohjelman tavoitteet ja ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä
 • Monikanavainen ja asiakaslähtöinen viestintä
 • Helpot ja riittävän kapasiteetin asiointikanavat
 • Kehittyvät seurantapalvelut
 • Yritysvastuun johtaminen
 • Tuotekehitys

Mittareita

 • Toimitusvarmuus
 • Ympäristöohjelman toteutus, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
 • Viestintäkanavien kävijämäärien seuranta sekä lukijatutkimukset
 • Asiakastyytyväisyyden jatkuva seuranta
 • Asiointikanavien käyttö
 • Palautteiden laatu ja määrä

Etujärjestöt ja asukasyhdistykset

Odotuksia Turku Energialle

 • Viestintä ajankohtaisista teemoista
 • Ryhmän erityistarpeiden tunteminen

Vastauksia odotuksiin

 • Sidosryhmätapahtumat ja vierailut kokouksissa
 • Avoin keskusteluyhteys
 • Turku Energian viestintäkanavat

Mittareita

 • Suora palaute
 • Asiakastyytyväisyystutkimus

Oma henkilöstö

Odotuksia Turku Energialle

 • Hyvä johtaminen
 • Työn arvostus ja pysyvyys
 • Vaikuttamismahdollisuudet
 • Oman osaamisen kehittäminen
 • Työtyytyväisyys ja -turvallisuus

Vastauksia odotuksiin

 • Esimiestaitojen kehittäminen ja roolien selkiyttäminen
 • Pitkäjänteinen henkilöstöresurssien johtaminen
 • Hyvä sisäinen viestintä ja esimiesviestintä
 • Kehityskeskustelut ja osaamisresurssien hallinta
 • Työhyvinvointi- ja turvallisuusjohtaminen ja varhaisen puuttumisen mallit

Mittareita

 • Henkilöstötutkimus
 • Kehityskeskustelut
 • Poissaolot
 • Työtapaturmien määrä
 • Oman työnantajan suosittelu

Omistaja

Odotuksia Turku Energialle

 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Kannattava ja kestävä kasvu
 • Tehokas riskienhallinta
 • Infrastruktuurin kehittäminen
 • Asiakas- ja asukastyytyväisyys

Vastauksia odotuksiin

 • Liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitäminen
 • Riskienhallinnan toimintatavat
 • Läpinäkyvä raportointi ja selvitykset
 • Asiakkuuksien hyvä hoito
 • Asiakasviestintä ja asiakaspalvelu

Mittareita

 • Liikevoitto
 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Toimitusvarmuus
 • Asiakastyytyväisyys
 • Asiakaspalautteet, Julkinen keskustelu

Viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt

Odotuksia Turku Energialle

 • Lainsäädännön ja alan ohjeistusten noudattaminen
 • Osallistuminen ympäristö- ja energiakysymysten kehittämiseen
 • Energia-alan edunvalvonta
 • Hyvä taloudellinen kehitys ja veronmaksukyky
 • Avoimuus

Vastauksia odotuksiin

 • Yhteydenpito ja osallistuminen edunvalvontaan ja työryhmiin
 • Välittömät ja välilliset verot yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitoon
 • Kattava ja avoin raportointi
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Viestintä ja tiedottaminen

Mittareita

 • Maksettujen verojen, investointien ja työpaikkojen määrä
 • Kontaktien määrä
 • Yritysvastuun mittaristot
 • Osallistuminen julkiseen keskusteluun
 • Asiakastyytyväisyys

Kansalaisjärjestöt ja poliittiset luottamushenkilöt

Odotuksia Turku Energialle

 • Lainsäädännön sekä alan normien ja ohjeiden noudattaminen
 • Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen
 • Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä

Vastauksia odotuksiin

 • Kattava ja avoin raportointi
 • Ympäristöohjelman toteuttaminen
 • Tiedusteluihin vastaaminen
 • Ryhmätapaamiset ja vierailut

Mittareita

 • Yhteydenotot ja palautteet
 • Julkinen keskustelu
 • Toteutuneet hankkeet
 • Uusiutuvien energialähteiden määrä tuotannossa ja myydystä energiasta
 • Palautteisiin vastaaminen

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Odotuksia Turku Energialle

 • Selkeät osapuolten vastuut
 • Yhteistyön toimivuus ja reiluus
 • Hyvä maksuvalmius
 • Vastuullisuus

Vastauksia odotuksiin

 • Selkeä dokumentointi ja epäkohtiin puuttuminen
 • Reilu kilpailuttaminen
 • Toimittaja-arvioinnit
 • Yritysvastuukyselyt

Mittareita

 • Yhteistyökumppanien määrän ja laadun seuranta
 • Reilut ja läpinäkyvät hankintamenettelyt
 • Laskujen maksuajan seuranta
 • Toimittaja-arviointien tulokset

Media

Odotuksia Turku Energialle

 • Aktiivinen, asiantunteva ja luotettava viestintä
 • Yhteyshenkilöiden tavoitettavuus

Vastauksia odotuksiin

 • Aktiivinen ja luotettava viestintä
 • Avoin tiedottaminen monikanavaisesti
 • Mediatapaamiset
 • Kriisiviestintävalmiuden kehittäminen ja ylläpito

Mittareita

 • Jatkuva mediaseuranta
 • Mediakontaktoinnit ja mediatapaamiset
 • Julkisen keskustelun ja ilmapiirin seuranta
 • Monikanavaisen viestinnän toteutuminen

Muut energiayhtiöt

Odotuksia Turku Energialle

 • Kehittyvä ja osapuolia hyödyttävä yhteistyö ja kumppanuus
 • Tietojen ja kokemusten jakaminen

Vastauksia odotuksiin

 • Avoin yhteistyö ja kumppanuus
 • Yhteiset kehityshankkeet ja yhteisten toimintaedellytysten parantaminen

Mittareita

 • Yhteistyön määrä ja laatu
 • Yhteisten toimintaedellytysten muutokset