Turkuenergia

Liiketoimintakatsaus

Haastava energiamarkkinavuosi 2022

Vuonna 2022 alkanut valitettava Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ja sitä seurannut energiakriisi toivat haasteita Turku Energian ja koko yhteiskunnan toimintaan. Sähkö- ja energiamarkkinat käyttäytyivät koko vuoden poikkeuksellisesti, ja Turku Energian tulos laski merkittävästi edellisvuosista. Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta Turku Energia eteni määrätietoisesti kohti hiilineutraaliutta ja onnistui muun muassa pienentämään kaukolämmön ominaispäästöjä. Myös sähkön- ja lämmönjakelun toimitusvarmuus säilyivät erinomaisella tasolla.

LIIKEVAIHTO

458,1

milj. €

INVESTOINNIT

23,5

milj. €

LIIKEVOITTO

1,9

milj. €

hourglass

7 min 26 s

SÄHKÖNJAKELUN
KESKEYTYSAIKA

network

328

TURKUENERGIALAISTA

euro

20,0 milj. €

OSINGOT

Electric-Plug

100 146

SÄHKÖN
KÄYTTÖPAIKKOJA

secure-shield

99,99 %

LÄMMÖN
TOIMINTAVARMUUS

heating

200 000

KAUKOLÄMMÖN
LOPPUASIAKKAAT

ecology

78 %

UUSIUTUVILLA ENERGIANLÄHTEILLÄ
TUOTETTUA KAUKOLÄMPÖÄ

cloud

75 %

PIENEMMÄT CO2-PÄÄSTÖT
VERRATTUNA VUOTEEN 2017

kaukojaahdytys-b

132

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN
KÄYTTÖPAIKKOJA

Epävakaa maailmantilanne ja energiakriisi näkyivät Turku Energian tuloksessa, joka laski merkittävästi edellisvuosista. Turku Energia -konsernin liikevaihto kasvoi ollen 458,1 milj. euroa (2021: 333,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2021: 22,4 milj. euroa). Konsernin varsinaiset investoinnit olivat 23,5 milj. euroa (23,0 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Kaukolämmön tulos jäi ennustettua pienemmäksi johtuen muun muassa normaalia lämpimämmästä talvesta ja huomattavasti kohonneista tuotantokustannuksista sekä kaukolämmön vuokraverkkojen vuodesta 2012 saakka verkkoinvestoinniksi kirjatun noin 4 milj. euron erän alaskirjauksesta. Myös sähkönmyynnin tulos oli raskaasti tappiollinen. Sen sijaan Turku Energian sähköntuotanto-osuudet tuottivat positiivista tulosta, mikä vaikutti liikevaihdon kasvuun korkeiden sähkön tukkuhintojen ohella.  Sähkön tuotanto lisääntyi sähkön hintojen noustua ja pääsi voitolliseen tulokseen monien vuosien tappiollisuuden jälkeen. Turku Energia Sähköverkkojen tulos toteutui hyvällä tasolla.

Edellisvuotta merkittävästi alhaisempaan tulokseen vaikutti myös Fennovoima-hankkeeseen vuosina 2007–2022 tehtyjen 20 miljoonan euron investointien alaskirjaus, kun Fennovoima perui toukokuussa Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen venäläisen Rosatomin kanssa. Turku Energian osuus Fennovoiman enemmistöosakkaasta Voimayhtiön SF:sta on 3,79 prosenttia.

Liiketoimintayksiköiden vuosi 2022

​Energiaratkaisut: Sähkömarkkinoiden heitellessä vastuullisuus ja energiatehokkuus kiinnostivat asiakkaita

Energiaratkaisut-liiketoimintayksikkö tarjoaa kuluttaja- ja yritysasiakkaille sähkötuotteita, aurinkopaneeleita, sähköautojen latausratkaisuja sekä yrityksille ja taloyhtiöille energianhallinnan ja vastuullisuusraportoinnin palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on palvella kuluttaja- ja yritysasiakkaita kokonaisvaltaisesti.

Sähkömarkkinat käyttäytyivät hyvin poikkeuksellisesti ja ennakoimattomasti vuonna 2022. Venäjän hyökkäyssota toi koko Euroopan alueelle hintariskin ja sähkön hinta nousikin räjähdysmäisesti. Poukkoilevasta sähkömarkkinasta johtuen syksyllä 2022 Turku Energia joutui koko toimialan tavoin rajoittamaan määräaikaisten sähkösopimusten myyntiä. Näistä olosuhteista johtuen moni asiakas siirtyi pörssisähkösopimukseen.

Asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan kuluttaja- ja yrityspuolella myös vuonna 2022. Aurinkopaneelien kysyntä lisääntyi merkittävästi. Asiakkaat olivat kiinnostuneita investoimaan pientuotantoon ja uusiutuvaan energiaan varsinkin, kun sähkön hinnan noustessa aurinkopaneelien takaisinmaksuaika lyheni aiemmasta. Sähköautojen latausratkaisuille oli myös jatkuvaa kysyntää hybridi- ja sähköautojen määrän lisääntyessä liikenteessä.

Asiakkaille viestittiin monikanavaisesti koko energiasektorin muuttuneista olosuhteista. Pääviesteinä olivat energiatehokkuuden ja -säästön lisäksi yleisen tietouden lisääminen energiakriisin mukanaan tuomista muutoksista sähkömarkkinoihin ja hinnoitteluun. Energiaratkaisut-yksikkö tuottaa myös konsernin asiakaspalvelutoiminnot, ja tehokkaalla viestinnällä pyrittiin tuomaan helpotusta asiakaspalvelun ruuhkaantumiseen. Koronapandemian jälkeen fyysinen asiakaspalvelupiste avattiin uudelleen uusin toimitiloihin Teollisuuskadulle.

Yritysasiakkaita ja taloyhtiöitä kiinnostivat erityisesti vastuullisuus ja energiansäästö. Turku Energian asiakkaille vuoden 2021 loppupuolella julkaistu uusi energianhallinnan ja vastuullisuusraportoinnin palvelu Enerkey kiinnosti asiakkaita jatkuvasti lisääntyvässä määrin.

Harri_Salo-netti

Vuosi 2022 oli aivan poikkeuksellinen vuosi energian hintojen noustessa Venäjän aloitettua sodan Ukrainaa vastaan. Sähkömarkkina ei kohdellut ihmisiä eikä yrityksiä tasapuolisesti, kun osalla aiemmat määräaikaiset sopimukset päättyivät sähkön hinnan ollessa korkealla. Asiakkaat alkoivat säästää energiaa ja kiinnostus aurinkopaneeleihin kasvoi merkittäväsi.

Harri Salo, myyntijohtaja, Energiaratkaisut

Turku Energia Sähköverkot: Ennätyksellisen vähän sähkökatkoja

Turku Energia Sähköverkot Oy siirsi vuonna 2022 sähköä oman verkkoalueensa asiakkaille 1 548 gigawattituntia (2021: 1 573 GWh) ja muille verkonhaltijoille 472 gigawattituntia (513 GWh). Sähköä siirrettiin asiakkaille aavistuksen vuotta 2021 vähemmän. Laskenutta siirtomäärää selittävät vallitsevan energiakriisin aikaansaama energiansäästö ja normaalia leudompi vuosi.

Uusia käyttöpaikkoja tuli 3 591 kappaletta ja vuoden lopussa käyttöpaikkoja oli yhteensä 100 146. Sähkönjakelun laatu pysyi erinomaisella tasolla. Keskimäärinen sähkönjakelun keskeytysaika käyttöpaikkaa kohti laski viime vuonna ennätyksellisen alas 7 minuuttiin 26 sekuntiin edellisen ennätyksen ollessa vuodelta 2017. Suurin osa asiakkaistamme ei kokenut sähkökatkoja lainkaan.

Sota Euroopassa ja energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne lisäisivät vuonna 2022 sähkön saatavuuteen liittyviä epävarmuuksia. Syksyllä 2022 Turku Energia Sähköverkot varautui muiden sähkönsiirtoyhtiöiden tavoin mahdollisiin sähköpulatilanteisiin muun muassa varmistamalla ja läpikäymällä omat toimintatapansa, valmiutensa ja viestintänsä sähköpulatilanteisiin liittyen. Asiakkaille ja muille sidosryhmille tehtiin runsaasti viestintää varautumisesta sähkökatkotilanteisiin.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat ovat edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. Siirtohintoja laskettiin huhtikuussa 2022.

Investoinnit kohdistuivat sähköverkostojen siirtokyvyn ja toimitusvarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Investoinnit olivat yhteensä 10,3 milj. euroa (10,8 milj.euroa). Näistä suurin osa kohdistui aluesaneerauksiin, joissa muun muassa ilmajohtoja korvattiin maakaapeloinnilla.

Tomi_Toivonen

Energiakriisi näkyi myös sähkönsiirrossa, sillä sähkön korkea hinta ja sähköpulan uhka lisäsivät energiansäästöä. Sähköpulan uhalta vältyttiin, mutta teimme runsaasti ennakoivia toimenpiteitä ja viestintää sähköpulan varalle. Siirtohintamme säilyivät valtakunnallisesti edullisimpien joukossa.

Tomi Toivonen, toimitusjohtaja, Turku Energia Sähköverkot Oy

Lämpö: Kaukolämmön ominaispäästöt laskivat entisestään

Kaukolämmön myyntimäärä laski edellisvuodesta ollen 1 883 gigawattituntia (2021: 2 039 GWh). Kaukojäähdytystä toimitettiin hieman edellisvuotta vähemmän. Höyryä toimitettiin edellisvuoden tasolla. Kaukolämmön myyntimäärään vaikuttivat tavanomaista lämpimämpi vuosi sekä asiakkaiden toteuttamat lämmitysenergian säästötoimenpiteet. Nämä tekijät sekä energiakriisistä seuranneet muutokset polttoaineiden hinnoissa ja saatavuudessa vaikuttivat siihen, että Lämpö-liiketoiminnon tulos ei ollut budjetoidun mukainen. Myös kaukolämmön viime vuosina laskusuunnassa ollutta hintaa jouduttiin korottamaan energiakriisin ja korkeiden tuotantokustannusten vuoksi.

Uusien asiakkuuksien osalta tilanne oli hyvä. Turun seudulla rakentamisen kiivas tahti näkyy myös kaukolämpöön liittyjien määrässä. Vuonna 2022 kaukolämpöön liittyi poikkeuksellisen paljon uusia asiakkaita.

Haastavasta vuodesta huolimatta uusiutuvien energianlähteiden osuus kaukolämmön hankinnassa kasvoi hieman vuoden 2021 75 prosentista 78 prosenttiin. Kaukolämpöä tuotettiin suurimmaksi osaksi uusiutuvalla bioenergialla sekä lämpöpumpuilla ja hukkalämmöllä sekä jonkin verran kivihiilellä, öljyllä, SRF- polttoaineella, turpeella ja asfalteenilla.

Turku Energian myymän kaukolämmön ominaispäästöt laskivat 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaukolämmön ominaispäästöt olivat 60 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden. Ominaispäästöjen laskuun vaikutti muun muassa pienentynyt öljynkulutus kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämmön verkostohäviöt ovat pienentyneet vuosi vuodelta ja tuotantoa optimoidaan jatkuvasti, jolloin verkoston veden lämpötiloja on pystytty laskemaan.

Turku Energian lämmön ja jäähdytyksen toimitusvarmuus asiakkaille oli edelleen erittäin hyvällä tasolla, toimitusvarmuus oli lähes 100 prosenttia. Kaukolämpöverkoston kunnossapitoon on määrätietoisesti investoitu ja panostettu, ja tulokset näkyvät toimitusvarmuutena asiakkaalle.

Vuoden lopussa Turku Energia julkisti investoinnin savukaasupesuriin Artukaisten höyryntuotantolaitoksen yhteyteen. Uusi laitteisto parantaa laitoksen hyötysuhdetta ja vähentää kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä entisestään. Pesuri otetaan käyttöön kesällä 2023.

Jari_Kuivanen

Vaikeasta vuodesta huolimatta huoltovarmuuskriittisten tuotteiden toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. Sen sijaan taloudellisia tavoitteita ei saavutettu kohonneiden tuotantokustannusten vuoksi. Matkamme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa jatkui ja saimme laskettua kaukolämmön ominaispäästöjä edellisvuodesta.

Jari Kuivanen, johtaja, Lämpö

Verkostotekniikka: Taloudelliset tavoitteet täyttyivät ja työturvallisuus parani

Verkostotekniikka-liiketoimintayksikkö toteuttaa suurimman osan Turku Energia Sähköverkot Oy:n verkon rakentamis-, asennus- ja ylläpitopalveluista. Lisäksi Verkostotekniikka vastaa osan Energiaratkaisut-yksikön myymien tuotteiden asentamisesta. Verkostotekniikan merkittävä asiakas on myös Turun kaupunki.

Verkostotekniikalla on keskeinen rooli Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusvarmuuden ylläpidossa. Vuonna 2022 suurimmat projektit liittyivät sähköverkon aluesaneeraustöihin. Lisäksi saatettiin loppuun Turun Kehätien valaistus, tehtiin lämpökeskusten sähkökunnossapitoa ja rakennettiin autolatausratkaisuja, joiden kysyntä oli suurta.

Verkostotekniikka muutti keväällä muiden liiketoimintojen tavoin uusiin toimitiloihin Turun Teollisuuskadulle. Uusien tilojen ansiosta pystyttiin yhdistämään ja kehittämään varastopalveluita ja näin palvelemaan entistä paremmin ja tehokkaammin muita liiketoimintoja.

Erikoisvalaistuskohteet ovat myös Verkostotekniikan osaamisalaa. Vuonna 2022 jatkui Big Blue - julkisivutaideteoksen valaistusprojekti Piispantornissa, Hartwallin entisessä panimorakennuksessa. Valaistuksen suunnitteli suunnittelupäällikkö Antti Viertamo yhteistyössä kuvataiteilija Mauri Kososen kanssa. Teos voitti Suomen Tasolasiyhdistys ry:n Vuoden lasirakenne 2022 -palkinnon.

Vuosi oli erinomainen työturvallisuuden suhteen. Vuoden aikana tapahtui vain kaksi työtapaturmaa. Luku on ennätyksellinen 10 vuoden tarkastelujaksolla.

Harri_Salminen

Teimme viime vuonna hyvän tuloksen ja pääsimme saavutettuihin taloudellisiin tavoitteisiimme. Muutto uusiin tiloihin sujui hyvin ja pääsimme kehittämään toimintaamme. Iloitsimme myös loistavasta työturvallisuusvuodesta. Panostuksemme työturvallisuuteen tuottavat tulosta.

Harri Salminen, johtaja, Verkostotekniikka

Tuotantopalvelut: Sähköä ja lämpöä tuotettiin luotettavasti

Tuotantopalvelut-liiketoimintayksikkö tuottaa käyttö- ja kunnossapitopalveluita osakkuusyhtiöllemme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tuotantolaitoksille sekä Turku Energian Lämpö-yksikölle. Vuodelle 2022 asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin päästiin suurelta osin. Yksikön operoimien tuotantolaitosten ja verkkojen käytettävyys säilyi edelleen hyvällä tasolla. Sähkömarkkinat käyttäytyivät poikkeuksellisesti ja ennakoimattomasti Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan ja sitä seuranneesta energiakriisistä johtuen poikkeuksellisesti, joka vaikutti omalta osaltaan käytännön tasolla tuotantolaitosten operointiin ylläpidettäessä huoltovarmuuskriittistä toimintaa.

Tuotantopalveluiden työn keskiössä on sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja höyryn käyttö- ja toimitusvarmuuden varmistaminen. Vuoden 2022 aikana tuotantopalveluissa kehitettiin muun muassa valvomotoimintoja uudistamalla automaatiota sekä käytössä olevia tiloja tavoitteena edelleen kehittää toimitusvarmuutta pitkäjänteisesti.

Käyttö- ja kunnossapitotöissä työturvallisuuden merkitys korostuu. Panostusta työturvallisuuden systemaattisen kehittämiseen jatkettiin edelleen. Tuotantopalvelut tuki siirtymää kohti hiilineutraaliuutta muun muassa kierrätyspolttoaineisiin ja lämpöpumpputekniikkaan liittyvien projektien avulla, jotka tulevat entisestään alentamaan tuotannon hiilijalanjälkeä Turun talousalueella tulevina vuosina.

Juho_Perkonoja

Tuotantopalvelut tuki siirtymää kohti hiilineutraaliuutta muun muassa kierrätyspolttoaineisiin ja lämpöpumpputekniikkaan liittyvien projektien avulla, jotka tulevat entisestään alentamaan tuotannon hiilijalanjälkeä Turun talousalueella tulevina vuosina.

Juho Perkonoja, johtaja, Tuotantopalvelut