Turkuenergia

Hallintoperiaatteet

Turku Energian hallintoperiaateet

Turku Energia on Turun kaupungin kokonaan omistama yksityinen osakeyhtiö. Omistaja ohjaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä kaupunginhallituksen päättämien erillisten konserniohjeiden avulla.

Turun kaupungin konserniohjeet on Turku Energian yhtiökokouspäätöksellä hyväksytty Turku Energiassa noudatettaviksi. Ne sisältävät johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyviä määräyksiä ja ohjeita koskien rahoitusta, riskienhallintaa, henkilöstöä, konsernitason valvontaa sekä tilintarkastusta. Konserniohjeissa määritellään muun muassa, minkä luonteiset ja laajuiset toimet edellyttävät ennakkosuostumusta Turun kaupungin eri päätöksentekoelimiltä. Lisäksi Turun kaupunki sisällyttää Turku Energialle ja muille omistuksilleen taloudellisia tavoitteita liittyen vuosittain vahvistettavaan taloussuunnitelmaansa.

Konsernirakenne

Turku Energia -konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:n toimielimet, jotka ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa avustavana elimenä toimii johtoryhmä.

Turku Energia -konsernin toimintaa ohjataan sen omalla konserniohjeella. Tytäryhtiöiden toiminnasta vastaavat konserniohjeen mukaisesti kunkin yhtiön oma hallitus ja toimitusjohtaja. Turku Energia Sähköverkot Oy:n (omistusosuus 100 %) johto, tarkoittaen hallitusta ja toimitusjohtajaa, on sähkömarkkinalain mukaisesti eriytetty emoyhtiöstä.

Yhtiökokous ja sen tehtävät

Turku Energian yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen ja tilintarkastajat vuodeksi kerrallaan, hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Hallitus ja sen tehtävät

Turku Energian hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä yhdeksän jäsentä. Yhtiön henkilöstö nimeää hallitukseen yhden jäsenen keskuudestaan. Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee keskuudestaan.

Hallitus vastaa osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa.

Hallitus johtaa yhtiötä päättämällä yhtiön strategisista painopisteistä sekä hyväksymällä yrityksen kokonaistavoitteet, sisäiset kehittämistavoitteet, vuosisuunnitelmat, investointiohjelmat ja suuret investointipäätökset. Hallitus vahvistaa myös yhtiön liiketoimintatasoisen organisaatiorakenteen. Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 11 kertaa.

Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä

Toimitusjohtajalle kuuluu osakeyhtiölain mukainen vastuu yhtiön johtamisesta ja hallinnosta. Toimitusjohtaja vastaa konsernin kokonaisjohtamisesta, strategisesta suunnittelusta ja toimintaorganisaation täsmentämisestä ja keskeisimmistä henkilöstövalinnoista, muun muassa johtoryhmän kokoonpanosta. Toimitusjohtaja huolehtii päivittäisjohtamisesta, tekee resursointipäätökset ja vastaa konsernin kokonaistuloksesta. Toimitusjohtajan varahenkilönä toimii hallituksen päätöksellä Konsernipalvelut-yksikön johtaja.

Johtoryhmä

Johtoryhmä on toimitusjohtajaa avustava työryhmä. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi liiketoimintajohtajat, henkilöstöjohtaja, Konsernipalvelut-yksikön johtaja ja talousjohtaja sekä henkilöstön edustaja. Vuosittain johtoryhmä täsmentää strategiasuunnitelman ja laatii toimintasuunnitelman. Johtoryhmä koordinoi liiketoimintojen, ryhmien ja organisaation jäsenten tavoitteita, kehittämistoiminnan päämääriä, toiminnan suunnittelua ja päivittäisjohtamista. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana yhteensä 39 kertaa.

Valvontajärjestelmät

Turku Energiassa on liiketoiminnan, resurssienhallinnan ja varainhoidon valvontaa varten taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin järjestelmät sekä kuvatut säännöt ja periaatteet seuraaville kokonaisuuksille:

  • Johtamisorganisaatio ja periaatteet
  • Toimivaltuudet ja hyväksymismenettelyt
  • Taloudellinen suunnittelu ja raportointi
  • Sähkökaupan riskikäsikirja
  • Lämmönhankinnan riskikäsikirja
  • Sijoitustoiminnan periaatteet
  • Palkitsemisen periaatteet
  • Yritysvastuun periaatteet
  • Sponsorointiperiaatteet
  • Hyvän liiketavan periaatteet

Lisäksi tehdään toimitusjohtajan määräämänä sisäistä tarkastusta vuosittain erikseen päätettävistä kokonaisuuksista.

Turku Energia -konsernilla ja sen tytäryhtiöillä on samat tilintarkastajat. Tilintarkastajat antavat yhtiöiden omistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiöiden vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Osinkopolitiikka

Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa, joka on kilpailukykyinen toimialan yrityksiin nähden ottaen huomioon yhtiön kulloisenkin tuloksen ja pääoman tarpeen.