Turkuenergia

Affärsöversikt

2022 var ett utmanande år för energimarknaden

Det beklagliga ryska anfallskriget mot Ukraina som började 2022 och den därpå följande energikrisen medförde utmaningar för Åbo Energi och hela samhället. El- och energimarknaden betedde sig exceptionellt under hela året, och Åbo Energis resultat sjönk betydligt jämfört med tidigare år. Trots den utmanande världssituationen tog Åbo Energi målmedvetna steg mot koldioxidneutralitet och minskade bland annat de specifika utsläppen från fjärrvärme. Även leveranssäkerheten för el- och värmedistributionen hölls på en utmärkt nivå.

OMSÄTTNING

458,1

mn euro

INVESTERINGAR

23,5

mn euro

RÖRELSEVINST

1,9

mn euro

hourglass

7 min 26 s

ELAVBROTTETS LÄNGD

network

328

ANSTÄLLDA

euro

20,0 milj. €

DIVIDENDER

Electric-Plug

100 146

ANVÄNDNINGSPLATS FÖR EL

secure-shield

99,99 %

LEVERANSSÄKERHET FÖR FJÄRRVÄRME

heating

200 000

SLUTANVÄNDARE AV FJÄRRVÄRME

ecology

78 %

AV FJÄRRVÄRMEN PRODUCERAD MED FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

cloud

75 %

LÄGRE CO2-UTSLÄPP JÄMFÖRT MED 2017

kaukojaahdytys-b

132

SLUTANVÄNDARE AV FJÄRRKYLA

Det instabila världsläget och energikrisen syntes i Åbo Energis resultat, som sjönk betydligt jämfört med tidigare år. Koncernen Åbo Energis omsättning ökade och var 458,1 miljoner euro (2021: 333,2 miljoner euro). Rörelsevinsten var 1,9 miljoner euro (2021: 22,4 miljoner euro). Koncernens egentliga investeringar var 23,5 miljoner euro (23,0 miljoner euro). Investeringarna inriktades huvudsakligen på att förbättra och upprätthålla nätverkens överföringskapacitet samt funktionssäkerhet.

Fjärrvärmens resultat blev mindre än förväntat, bland annat på grund av en varmare vinter än normalt och betydligt högre produktionskostnader samt nedskrivningen av den post på cirka 4 miljoner euro som sedan 2012 bokförts som nätinvestering i hyresnät för fjärrvärme. Resultatet av elförsäljningen var också mycket förlustbringande. Däremot gav Åbo Energis elproduktionsandelar positivt resultat, vilket bidrog till att omsättningen ökade vid sidan om de höga partipriserna på el.  Elproduktionen ökade när elpriserna steg och uppnådde ett vinstgivande resultat efter många års förlust. Resultatet för Åbo Energi Elnät uppnådde en god nivå.

Det betydligt lägre resultatet än året innan påverkades också av nedskrivningen av investeringarna på 20 miljoner euro i Fennovoima-projektet 2007–2022 när Fennovoima i maj hävde avtalet om anläggningsleverans för kärnkraftverket Hanhikivi 1 med ryska Rosatom. Åbo Energis andel av Fennovoimas majoritetsaktieägare Kraftbolaget SF är 3,79 procent.

Verksamhetsenheternas år 2022

Energilösningar: När elmarknaden fluktuerade var kunderna intresserade av ansvarsfullhet och energieffektivitet

Verksamhetsenheten Energilösningar erbjuder konsument- och företagskunder elprodukter, solpaneler, laddningsstationer för elbilar samt företag och bostadsaktiebolag en servicehelhet för energihantering och ansvarsrapportering. Målet är att betjäna konsument- och företagskunderna på ett övergripande sätt.

Elmarknaden betedde sig mycket exceptionellt och oförutsägbart 2022. Rysslands anfallskrig medförde en prisrisk i hela Europa och elpriset steg explosionsartat. På grund av den flackande elmarknaden var Åbo Energi hösten 2022 tvungen att begränsa försäljningen av tidsbundna elavtal, liksom hela branschen. På grund av dessa omständigheter övergick många kunder till börselavtal.

Antalet kunder fortsatte att öka på konsument- och företagssidan även 2022. Efterfrågan på solpaneler ökade betydligt. Kunderna var intresserade av att investera i småskalig produktion och förnybar energi, i synnerhet då elpriset steg och återbetalningstiden för solpaneler förkortades. Det fanns också en kontinuerlig efterfrågan på laddningsstationer för elbilar i och med att antalet hybrid- och elbilar ökar i trafiken.

Kunderna informerades via flera kanaler om de förändrade förhållandena inom hela energisektorn. Utöver energieffektivitet och -besparingar var huvudbudskapet att öka den allmänna medvetenheten om de förändringar i elmarknaden och prissättningen som energikrisen medför. Enheten Energilösningar producerar också koncernens kundtjänst, och genom effektiv kommunikation strävade man efter att underlätta rusningen inom kundtjänsten. Efter coronapandemin öppnades den fysiska kundtjänstpunkten på nytt i nya lokaler på Industrigatan.

Företagskunder och husbolag var särskilt intresserade av ansvarsfullhet och energibesparing. Den nya tjänsten för energihantering och ansvarsrapportering Enerkey, som publicerades för Åbo Energis kunder i slutet av 2021, intresserade kunderna i allt högre grad.

Harri_Salo-netti

År 2022 var ett helt exceptionellt år då energipriserna steg efter att Ryssland inlett kriget mot Ukraina. Elmarknaden behandlade varken människor eller företag jämlikt, då en del av de tidigare tidsbundna avtalen upphörde när elpriset var högt. Kunderna började spara energi och intresset för solpaneler ökade avsevärt.

Harri Salo, försäljningsdirektör, Energilösningar

Åbo Energi Elnät: Rekordartat få elavbrott

Åbo Energi Elnät Ab överförde 1 548 gigawattimmar el till kunderna i sitt eget nätområde 2022 (2021: 1 573 GWh) och 472 gigawattimmar (513 GWh) till andra nätinnehavare. Det överfördes en aning mindre el till kunderna än 2021. Den minskade överföringsmängden förklaras av energibesparingen till följd av den rådande energikrisen och ett mildare år än normalt.

Vi fick 3 591 nya förbrukningsplatser, och i slutet av året fanns det sammanlagt 100 146 förbrukningsplatser. Eldistributionens kvalitet hölls på en utmärkt nivå. Den genomsnittliga avbrottstiden för eldistributionen per förbrukningsplats sjönk i fjol rekordartat till 7 minuter och 26 sekunder, medan det föregående rekordet var från 2017. Största delen av våra kunder upplevde inga elavbrott alls.

Kriget i Europa och den exceptionella situationen på energimarknaden ökade osäkerheten kring eltillgången 2022. Hösten 2022 förberedde sig Åbo Energi Elnät liksom andra elöverföringsbolag för eventuella elbristsituationer bland annat genom att säkerställa och gå igenom sina egna verksamhetssätt, sin beredskap och kommunikation vid elbristsituationer. Kunderna och andra intressentgrupper informerades mycket om beredskapen inför elavbrott.

Åbo Energi Elnät Ab:s överföringspriser var enligt en nationell jämförelse fortfarande bland de förmånligaste. Överföringspriserna sänktes i april 2022.

Investeringarna riktade sig till att förbättra och upprätthålla elnätens överföringsförmåga och leveranssäkerhet. Investeringarna uppgick totalt till 10,3 miljoner euro (10,8 miljoner euro). Största delen av dessa gällde områdessaneringar, där bland annat luftledningar ersattes med jordkablar.

Tomi_Toivonen

Energikrisen syntes också i elöverföringen, eftersom det höga elpriset och hotet om elbrist ökade energibesparingen. Risken för elbrist kunde undvikas, men vi vidtog rikligt med förebyggande åtgärder och kommunicerade mycket i händelse av elbrist. Våra överföringspriser förblev bland de nationellt förmånligaste.

Tomi Toivonen, verkställande direktör, Åbo Energi Elnät Ab

Värme: De specifika utsläppen från fjärrvärme minskade ytterligare

Försäljningen av fjärrvärme minskade jämfört med året innan och var 1 883 gigawattimmar (2021: 2 039 GWh). Fjärrkyla levererades något mindre än året innan. Ånga levererades på samma nivå som året innan.

Försäljningen av fjärrvärme påverkades av ett varmare år än normalt samt kundernas åtgärder för att spara uppvärmningsenergi. Dessa faktorer samt förändringarna i bränslepriserna och tillgången till bränsle till följd av energikrisen bidrog till att resultatet för affärsverksamheten Värme inte motsvarade det budgeterade resultatet. Man var också tvungen att höja det sjunkande priset på fjärrvärme under de senaste åren på grund av energikrisen och de höga produktionskostnaderna.

Situationen för nya kundrelationer var god. Den intensiva byggtakten i Åboregionen syns också i antalet kunder som ansluter sig till fjärrvärmen. År 2022 anslöt sig exceptionellt många nya kunder till fjärrvärmen.

Trots det utmanande året ökade andelen förnybara energikällor i anskaffningen av fjärrvärme något från 75 procent 2021 till 78 procent. Fjärrvärme producerades till största delen med förnybar bioenergi, värmepumpar och spillvärme samt i viss mån med stenkol, olja, SRF-bränsle, torv och asfalten.

De specifika utsläppen från Åbo Energis fjärrvärme minskade med 14 procent jämfört med året innan. Fjärrvärmens specifika utsläpp var 60 kgCO2/MWh per såld energimängd. Minskningen av de specifika utsläppen påverkades bland annat av den minskade oljeförbrukningen i produktionen av fjärrvärme. Nätverksförlusterna för fjärrvärme har minskat från år till år och produktionen optimeras kontinuerligt, varvid vattentemperaturerna i nätet har kunnat sänkas.

Åbo Energis leveranssäkerhet för värme och kyla till kunderna var fortfarande på en mycket god nivå, och leveranssäkerheten var nästan 100 procent. Man har målmedvetet investerat i och satsat på underhållet av fjärrvärmenätet och resultaten syns som leveranssäkerhet för kunden.

I slutet av året offentliggjorde Åbo Energi en investering i en rökgastvätt i anslutning till ångproduktionsanläggningen i Artukais. Den nya utrustningen förbättrar anläggningens verkningsgrad och minskar koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen ytterligare. Tvätten tas i bruk sommaren 2023.

Jari_Kuivanen

Trots det svåra året var leveranssäkerheten för produkter som är kritiska för försörjningsberedskapen på en mycket god nivå. Däremot uppnåddes inga ekonomiska mål på grund av de ökade produktionskostnaderna. Vår resa mot koldioxidneutral energiproduktion fortsatte och vi minskade på fjärrvärmens specifika utsläpp jämfört med året innan.

Jari Kuivanen, direktör, Värme

Nätverksteknik: De ekonomiska målen uppnåddes och arbetssäkerheten förbättrades

Verksamhetsenheten Nätverksteknik genomför största delen av Åbo Energi Elnät Ab:s bygg-, installations- och underhållstjänster för nätet. Dessutom ansvarar Nätverksteknik för installationen av en del av de produkter som enheten Energilösningar säljer. Åbo stad är också en betydande kund för Nätverksteknik.

Nätverksteknik har en central roll i upprätthållandet av Åbo Energi Elnät Ab:s leveranssäkerhet. År 2022 hade de största projekten att göra med elnätets områdessaneringsarbeten. Dessutom slutfördes belysningen på Åbo ringväg, elunderhåll genomfördes i värmecentralerna och billaddningsstationer byggdes. Efterfrågan på dessa var stor.

På våren flyttade Nätverksteknik till de nya lokalerna på Industrigatan i Åbo tillsammans med den övriga affärsverksamheten. Tack vare de nya lokalerna kunde man kombinera och utveckla lagertjänsterna och således bättre och effektivare betjäna andra affärsfunktioner.

Specialbelysningsobjekten är också Nätverksteknikens kompetensområde. År 2022 fortsatte Big Blue-fasadkonstverkets belysningsprojekt i Piispantorni i Hartwalls före detta bryggeribyggnad.  Belysningen planerades av planeringschef Antti Viertamo i samarbete med bildkonstnär Mauri Kosonen. Verket vann Finlands Planglasförening rf:s pris Vuoden lasirakenne 2022 (årets glasbyggnad 2022).

Året var utmärkt med tanke på arbetssäkerheten. Under året inträffade endast två olycksfall i arbetet. Siffran är rekordlåg under granskningsperioden på 10 år.

Harri_Salminen

Förra året gjorde vi ett bra resultat och uppnådde våra ekonomiska mål. Flytten till de nya lokalerna gick bra och vi kunde utveckla vår verksamhet. Vi gladde oss också åt ett fantastiskt år för arbetssäkerheten. Våra satsningar på arbetssäkerheten ger resultat.

Harri Salminen, direktör, Nätverksteknik

Produktionstjänster: El och värme producerades tillförlitligt

Verksamhetsenheten Produktionstjänster producerar drifts- och underhållstjänster för Turun Seudun Energiatuotanto Oy:s produktionsanläggningar samt Åbo Energis Värme-enhet. De operativa målen för 2022 uppnåddes till stor del. Tillgängligheten av produktionsanläggningar och nät som drivs av enheten hölls fortfarande på en god nivå. Elmarknaden betedde sig på ett exceptionellt och oförutsägbart sätt på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den därpå följande energikrisen, vilket för sin del hade praktiska konsekvenser för driften av produktionsanläggningar vid upprätthållandet av verksamhet som är kritisk för försörjningsberedskapen.

Kärnan för produktionstjänsternas arbete är att säkerställa drifts- och leveranssäkerheten av el, värme, kyla och ånga. Under 2022 utvecklades bland annat kontrollrumsfunktionerna genom att automatiseringen och de lokaler som används förnyades med målet att vidareutveckla leveranssäkerheten på lång sikt.

I drifts- och underhållsarbeten framhävs arbetssäkerhetens betydelse. Satsningen på systematisk utveckling av arbetssäkerheten fortsatte. Produktionstjänsterna stödde övergången till kolneutralitet bland annat med hjälp av projekt med anknytning till återvinningsbränsle och värmepumpsteknik, som kommer att minska produktionens koldioxidavtryck ytterligare i Åbo ekonomiska region.

Juho_Perkonoja

Produktionstjänsterna stödde övergången till kolneutralitet bland annat med hjälp av projekt med anknytning till återvinningsbränsle och värmepumpsteknik, som kommer att minska produktionens koldioxidavtryck ytterligare i Åbo ekonomiska region.

Juho Perkonoja, direktör, Produktionstjänsten