Turkuenergia

Toimintaympäristökatsaus

Näkymät tulevaisuuteen

Turku Energian määrätietoinen, 2000-luvun alusta asti tekemä työ uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi on tuottanut tulosta, ja kaukolämmön tuotannossa päästiin vuonna 2022 uusiutuvien energiamuotojen osuudessa 78 prosenttiin. Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian osuuden nähdään edelleen kasvavan sekä lämmön- että sähköntuotannossa lähivuosina.

Sähkön ja kaukolämmön sekä kaukojäähdytyksen kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana Turun seudulla. Lämpötilan vuosittaiset vaihtelut vaikuttavat huomattavasti energian ja erityisesti lämmön kysyntään jatkossakin.

Turku Energia odottaa energiakriisin jäävän merkittäviltä osin taakse vuoden 2023 aikana, mutta sähkön tukkuhinnan heiluminen sekä polttoaineiden saatavuushaasteet jatkunevat edelleen. Lämmön ja sähkön toimituksissa ensisijainen asia on huolto- ja toimitusvarmuuden turvaaminen. Tämä voi vaikuttaa uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseen yksittäisinä vuosina.

Turku Energia uusii vuoden 2023 aikana strategiansa. Yhtiön tavoitteena on irtaantua kokonaan fossiilisista energianlähteistä. Näitä tavoitteita kohti edetään edelleen investointien ja toimenpiteiden muodossa.

Sähkön tukkuhinnassa oli ennennäkemättömän suurta vaihtelua vuonna 2022. Epävakaa maailmanpoliittinen tilanne saattaa aiheuttaa energiamarkkinoille epävarmuutta myös jatkossa, vaikka tilanne onkin alkuvuonna 2023 vakautunut vuoden 2022 suuriin hintavaihteluihin verrattuna.
Lisääntyvän tuulivoimakapasiteetin ja Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikön käyttöönoton odotetaan helpottavan tehon riittävyyttä ja alentavan sähkön markkinahintoja. Toisaalta sähkön markkinahinnan lyhyen aikavälin vaihtelu todennäköisimmin lisääntyy lähivuosina erityisesti tuulivoimakapasiteetin kasvaessa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Energiakriisin tiimoilta julkisen vallan esittelemät ja mahdollisesti käyttöön tulevat toimenpiteet kuluttaja-asiakkaiden tilanteen helpottamiseksi odotetaan tulevan käyttöön keväällä 2023. Sähkön tuottajille ja myyjille ollaan kehittämässä ns. windfall-veroa väliaikaisesti vuodelle 2023, joka leikkaisi ylisuuria tuottoja. Turku Energiaan tämän veron ei odoteta vaikuttavan.