Turkuenergia

Verkställande direktörens översikt

År 2022 var exceptionellt och utmanande på många sätt. Pandemin började vara överstökad när den europeiska energimarknaden svängdes av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Kriget orsakade en energikris i Europa då den importerade energin från Ryssland tog slut. Krigets effekter har synts såväl i tillgången till bränsle och i priserna som på den fluktuerande energimarknaden, utan att glömma det mänskliga lidandet och den tragedi som kriget orsakat.

Priserna på bland annat naturgas, träbränsle och el steg kraftigt. Hela Europa började snabbt frigöra sig från rysk fossil energi och vår verksamhetsmiljö förändrades radikalt.

Det instabila världsläget och energikrisen syntes i Åbo Energis resultat, som sjönk betydligt jämfört med tidigare år. Det sämre resultatet berodde på att fjärrvärmeresultatet var mindre än förväntat, den utmanande situationen på elmarknaden och dess inverkan på den kraftigt förlustbringande elförsäljningen.

Det betydligt lägre resultatet jämfört med tidigare år påverkades också av nedskrivningen av investeringarna på 20 miljoner euro i Fennovoima-projektet 2007–2022 när Fennovoima i maj hävde avtalet om anläggningsleverans för kärnkraftverket Hanhikivi 1 med ryska Rosatom. Åbo Energis andel av Fennovoimas majoritetsaktieägare Kraftbolaget SF är 3,79 procent.

Åbo Energis omsättning ökade däremot på grund av de höga partipriserna på el. Åbo Energis elproduktionsandelar gav ett positivt resultat. Resultatet för Åbo Energi Elnät uppnådde en god nivå. Vårt kundantal ökade under året både på privat- och företagssidan.

Den kolneutrala framtiden är redan här

Energikrisen påskyndade övergången till förnybar och kolneutral energiproduktion. Åbo Energi har målmedvetet investerat i grön energi redan i två årtionden. År 2022 producerade vi redan 78 procent av vår fjärrvärme med lokalt förnybara energikällor. Trots det utmanande året lyckades vi också minska de specifika utsläppen från fjärrvärme med 14 procent jämfört med året innan. Vårt mål är att vår produktion av el och värme ska vara kolneutral 2029. Energikrisen har inte påverkat vårt mål, utan vi går mot det enligt tidtabellen. I december 2022 informerade vi om tilläggsinvesteringar i vindkraft i och med vårt intressebolag Suomen Hyötytuuli Oy:s vindpark i Siikajoki. Åbo Energis vindkraftsproduktions andel av de årliga elanskaffningarna ökar i och med att projektet slutförs till 33 procent från nuvarande 20 procent. I slutet av 2022 beslöt vi också att investera i rökgastvätten vid ånganläggningen i Artukais, vilket förbättrar anläggningens verkningsgrad och minskar koldioxidutsläppen ytterligare.

Tillförlitlig el och värme i alla situationer

Åbo Energi ansvarar för över 200 000 invånares el och fjärrvärme i Åboregionen. Som energibolag har vi ansvar för samhälleligt kritiska funktioner och en av våra centrala uppgifter är att säkerställa försörjningsberedskapen och förbereda oss på olika kris- och störningssituationer. Vi ska vara beredda på att arbeta effektivt till exempel under pandemier som förra året eller i det nuvarande osäkra världsläget.

Vi har förberett oss på olika kris- och störningssituationer på ett systematiskt sätt och övar inför undantagsförhållanden regelbundet. Som stadsenergibolag har vi bland annat förberett oss på tekniska störningar, extrema naturfenomen, handelsblockad, vandalism, sabotage, krig, cyberattacker, pandemier och olika kombinationer av dessa.

Vår försörjningsberedskap och leveranssäkerhet var åter på en utmärkt nivå 2022. Åbo Energi Elnät Ab levererade el till sina kunder på ett mycket tillförlitligt sätt och den genomsnittliga avbrottstiden för eldistributionen var exceptionellt kort 2022. Leveranssäkerheten för fjärrvärme var 99,99 procent.

Hösten 2022 krävde möjligheten av en kommande kall vinter i kombination med tillräcklig import- och produktionskapacitet för el att elöverföringsbolagen förberedde sig på hotet om elbrist. Även detta är en situation som vi har förberett oss på. Under hösten gick vi noggrant igenom våra verksamhetssätt och vår kommunikation vid elbrist. Elbristen konkretiserades lyckligtvis inte och vi behövde inte cirkulera elavbrott i Åbo. Detta tack vare det milda vädret, att gasen räckte till bättre än förväntat i Europa och naturligtvis den nationella kampanjen Snäppet svalare, som uppmuntrade medborgarna att spara energi – även dem vars förbrukning inte styrdes av elpriset. Även våra egna kunder sparade energi. Inom området för Åbo Energi Elnät använde man till exempel 7,7 procent mindre el i november 2022 än i november året innan.

Elpriserna flackade

Elpriset var exceptionellt högt under hela året. Elmarknaden behandlade inte våra kunder jämlikt. För en del av våra kunder upphörde tidsbundna avtal när priserna var som högst, medan en del hade uppdaterat sitt avtal då elpriserna var låga. Vi var också tvungna att göra ändringar i vårt avtalsutbud och avbryta försäljningen av vissa produkter i en tid. I vår kommunikation satsade vi bland annat på att klargöra elmarknaden. Många av våra kunder övergick till ett börselavtal där elförbrukningen kan regleras och styras till de förmånligaste timmarna. Energikrisen påverkade också våra fjärrvärmekunder och inga prishöjningar kunde undvikas. Tack vare vår förnybara och lokala energiproduktion kunde vi dock hålla höjningarna måttliga jämfört med om vi fortfarande producerade värme med stenkol.

Våra kunder är kärnan i vår strategi och vi erbjuda dem övergripande energilösningar som förbättrar energieffektiviteten och minskar våra kunders koldioxidavtryck. År 2022 ökade efterfrågan på solpaneler avsevärt, och laddningsstationer för elbilar intresserade husbolag och privatpersoner. För våra husbolagskunder utvecklade vi bland annat nya tjänster för att förbättra energieffektiviteten av fjärrvärme ytterligare.

De nya lokalerna stöder multilokalt arbete

Coronarestriktionerna hävdes under våren 2022, och vår personal fick njuta av våra nya arbetslokaler som stöder multilokalt arbete i Österås i Åbo. Lokalerna är avsedda för anställda vid Åbo Energi, och i planeringsprocessen beaktades personalens önskemål och synpunkter. Lokalerna stöder transparens och är en bra mötesplats, men gör det också möjligt att dra sig tillbaka för krävande uppgifter. Distans- och hybridarbete har också kommit för att stanna vid Åbo Energi, utan att glömma vikten av möten ansikte mot ansikte. Visserligen arbetar en del av vår personal i uppgifter som inte möjliggör distansarbete. Jag vill tacka hela vår personal, som arbetade förstklassigt under hela det utmanande och förändringsfyllda året.

Tack till våra kunder och samarbetspartner för det gångna året! Energikrisen är inte ännu förbi, och den ekonomiska osäkerheten, inflationen och geopolitiska situationen påverkar allas vardag ännu i år. Vi vill vara en tillförlitlig energipartner för våra kunder, även i osäkra tider, och underlätta våra kunders liv med våra övergripande energilösningar.

Timo Honkanen
verkställande direktör
Åbo Energi