Turkuenergia

Biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuuden suojelua

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme merkittävimmät globaalit ympäristöhaasteet. Turku Energiassa luonnon monimuotoisuus otetaan jo huomioon, mutta työtä tullaan jatkamaan pitkäjänteisesti.

Energia-ala on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ala haluaa edistää myös luonnon monimuotoisuutta. Energia-alalla on erilaisia luontovaikutuksia, suoria, epäsuoria ja välillisiä sekä laitos- tai hankealueen ulkopuolisiin vaikutuksiin.

Mukana Energiateollisuuden biodiversiteettikartassa

Energiateollisuus aloitti vuonna 2021 hankkeen, jossa haluttiin yhteisesti selvittää ja keskustella energia-alan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen yhtiöiden eri toimintojen osalta. Energiateollisuusuuden yhteinen visio, Biodiversiteettikartta 2035 luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi valmistui vuonna 2022. Biodiversiteetin huomiointi tulee sisällyttää energia-alan yhtiöiden johtamiseen ja toimintasuunnitelmiin osana vihreää siirtymää.

Myös Turku Energia osallistui hankkeeseen. Aiemmissa Turku Energian ympäristöohjelmissa olemme asiaa jo jonkin verran huomioineet, mutta suunnittelemme uusia tavoitteita ja mittareita. Meille on tärkeää tunnistaa, minkälaisia uusia toimenpiteitä voisimme jatkossa toteuttaa ja kirjata ne mukaan osaksi ohjelmaamme.

Suojelua on jo edistetty esimerkiksi Sähköverkkojen 110 kV:n voimajohtojen luontoselvityksillä, tiiviillä viranomaisyhteistyöllä ja erityisillä toimintaohjeilla ilmajohtojen kunnossapitotöissä ympäristöllisesti arvokkailla luonnonsuojelualueilla sekä keskijännitejohtojen lintusuojauksilla.

Kaukolämmön tuotannossa puupolttoaineiden hankintasopimuksissa on huomioitu sertifikaatit, jotka varmistavat puupolttoaineiden käytön ekologisen kestävyyden. Aloitimme vuonna 2021 yhteistyössä Turun kaupungin kanssa päästöjen kompensointiin liittyvät metsittämishankkeet, joita jatkoimme vuonna 2022 ja jatkamme edelleen vuonna 2023. Alueet, joille uutta metsää istutettiin, valittiin myös luonnon monimuotoisuuden lisäämisen näkökulmasta. Lisäksi teemme Luonnonperintösäätiön kanssa yhteistyötä Ikimetsien suojeluhankkeissa.